Netis postal član Nacionalnega tehničnega odbora za blockchain

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) je v letošnjem letu ustanovil Nacionalni tehnični odbor za blockchain (SIST/TC Blockchain), ki smo se mu kot strokovnjaki za tehnologijo veriženja blokov pridružili tudi v podjetju Netis.

Tehnični odbor: SIST/TC Blockchain

Delovno področje:
standardizacija na področju tehnologije veriženja blokov in sodelovanje pri razvoju mednarodnih in evropskih standardizacijskih dokumentov

Slovenski tehnični odbor bo obravnaval področje, ki je v evropski in mednarodni standardizaciji v pristojnosti: 
ISO/TC 307 Blockchain and electronic distributed ledger technologies CEN-CLC Focus Group Blockchain

Odbor vključuje različne nacionalne eksperte, ki bodo spremljali in sodelovali pri razvoju mednarodnih standardizacijskih dokumentov na področju blockchaina in distribuiranih tehnologij z namenom, da spodbudi sodelovanje evropski držav na tem področju in določi potencialne posebne evropske potrebe, ki jih je treba obravnavami z mednarodno standardizacijo za uspešno izvajanje v Evropi.

Spoznajte člane:

Arhiv Republike Slovenije
CargoX
Elea iC
Fakulteta za elektrotehniko (Univerza v Ljubljani)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (Univerza v Mariboru)
LTFE (Laboratorij za telekomunikacije)
Netis

Predstavniki zgoraj naštetih podjetij in organizacij so na prvem srečanj, ki je potekalo 17. marca 2021, predstavili lastne aktivnosti in svojo vlogo na področju blockchaina. Sledila je predstavitev SIST okolja, ki jo je izvedla vodja standardizacije za področje IET ga. Vesna Klofutar. Člane je seznanila s pričakovanim potekom dela, ki bo vključevalo pregledovanje in privzemanje vseh končnih standardizacijskih dokumentov ter glasovanje za standardizacijske dokumente v pripravi v različnih fazah razvoja. Prav tako so se spoznali z osnovnimi informacijami in pravili SIST ter s Kodeksom etike slovenskih strokovnjakov za standardizacijo. Izvolili so tudi predsednika tehničnega odbora; ta čast je za obdobje naslednjih štirih let pripadla doc. dr. Muhamed Turkanović iz Univerze v Mariboru.

Kaj je SIST?*

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) je slovenski nacionalni organ, ki skrbi za področje priprave in sprejemanja neobveznih standardizacijskih dokumentov. Prav tako je polnopravni član mednarodnih (ISO in IEC) in evropskih organizacij (CEN, CENELEC, ETSI), kjer zastopa interese Slovenije.

Temeljna dejavnost inštituta obsega procese priprave, izdajanja in uporabe standardov z namenom izboljševanja primernosti procesov in storitev za njihove predvidene namene, preprečevanje ovir v trgovanju in podporo tehničnemu sodelovanju.

V procesu standardizacije lahko sodelujejo vsi zainteresirani prek ustreznih tehničnih teles, ki so sestavljena uravnoteženo iz predstavnikov proizvajalcev, zakonodajalcev, laboratorijev, znanosti, izobraževanja in potrošnikov.

Kaj so standardi?*

Standardi so zapisani sporazumi, ki temeljijo na priznanih rezultatih znanosti, tehnike in izkušenj. Pripravljeni so z namenom doseči optimalne koristi za skupnost, saj je z njihovo uporabo mogoče odpraviti marsikatero nepotrebno oviro v trgovini, racionalizirati proizvodnjo in storitve ter omogočiti večjo združljivost izdelkov in storitev.

V standardih lahko najdemo tehnične specifikacije in druga natančna merila, ki se pogosto uporabljajo kot pravila, navodila, preskusni postopki ali definicije posameznih značilnosti. Standardi se pripravljajo predvsem zato, da bi bili materiali, izdelki, postopki in storitve, ki so skladni z njimi, primerni za uporabo.

*Povzeto po opisu na GZS.